. . Mazowieckie SOS "Nasz Dom" w Płocku działa na obszarze kraju . . . . . . Oglądaj audycje TVP2 "Warto rozmawiać" ... - w 'Realia spółdzielcze' ^

. . Dyżury konsultacyjne w kraju . . Poradniki, wnioski, publikacje - >>> . . . . . . Nieważna Uchwała: samozwańczych organów Sp.Mieszk. - WYROK!

. . 2012r. RAPORT o 'usm': Płockie SOS, Opinie: ekspertów i B.A.S. . . . . . . 2013r. 28 maja z prac Komisji Nadzw. ds. ustaw spółdzielczych

. . 2014r. urobek Komisji Prawo spółdz. i O sp. mieszkaniowych (usm) . . . . . . 2015r. art. Spółdzielcze Walne w czerwcu - to TY jesteś władzą

. . >> Kącik Pracy >> OFERTA pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazowieckie Stowarzyszenie Obrony Praw Lokatorów i Spółdzielców "Nasz Dom" w Płocku

Płockie SOS "Nasz Dom" wchodzi w skład Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych. SOS posiada osobowość prawną, prowadzi swą działalność z prawem wypowiadania się w sprawach publicznych, reprezentuje swych członków przed organami, działa w oparciu o Konstytucję RP, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. O Płockim SOS >> deklaracja, statut [pdf], odpis KRS
Oddziały Terenowe Płockiego SOS prowadzą działalność w oparciu o Regulamin Oddziałów - do pozyskania drogą e-mail: biuro@sosplock.pl

 
Z zawodu nauczyciel
(st. wykładowca matematyki na Politechnice Warszawskiej)
Były pracownik w Wydziale Architektury, Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Płocka,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku,
Kierownik w WOA Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatury w Płocku.
Obecnie - przedsiębiorca prywatny
 
Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Specjalista ds. badań meteli w Dziale Inżynierii Materiałowej
w PKN Orlen w Płocku.

Założyciel SOS
Prezes zarządu
Tadeusz Borowicki

 

Wiceprezes zarządu
Marek Dyszkiewicz

  Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców w Płocku powstało w styczniu 2003 r. jako reakcja na nieprzyzwoitą realizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. obligującą zarządy spółdzielni do uwłaszczenia spółdzielców od początku 2001 r., tj. przeniesienia spółdzielczych praw własnościowych (kolektywnych) do lokali spółdzielczych na własność prywatną (odrębną) mieszkań wraz z własnością gruntu w danej nieruchomoœci. Nieprzyzwoite jest utrudnianie spółdzielcom zmiany tej formy prawa własnoœci, wykroczeniem jest nieprawidłowe wypełnianie przez zarządy swych obowiązków w tym zakresie, wreszcie karygodne jest wykorzystywanie w SM zapisów ustawy sprzecznie z prawem i na niekorzyść interesu prawnego spółdzielców.

Naszą misją jest jednoczenie mieszkanców (rodzin mieszkających w zasobach spółdzielczych, wspólnotowych i zakładowych) Płocka i okolic, integrowanie we wspólnych dążeniach do praworządności w tych zbiorowościach, w których sami są prawnymi właścicielami. Zapraszamy na spotkania informacyjne otwarte w czwartki >>

Kto może należeć do nas - każdy spółdzielca lub członek wspólnoty, który chce urzeczywistnić swój status współwłaściciela, zauważa potrzebę zmian w zarządzaniu majątkiem wspólnym przez zarządy, lecz czuje się osamotniony w swych staraniach albo jest bezsilny wobec opieszałości zarządów (jak wskazuje przykład procesu przekształcania w odrębną własność mieszkań obecnie własnościowo-podobnych w spółdzielniach). Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. e-mail: biuro@sosplock.pl

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych reguluje prawo własności w spółdzielniach (co powinno nastąpić po 1989 r.) poprzez wyodręnienie każdemu członkowi jego część majątku, o ile tylko złożą stosowny wniosek uwłaszczeniowy. Niestety nie wszyscy mają tego świadomość - są przeciwnicy tych demokratycznych przemian, następuje wprowadzanie zamętu w celu zarabiania kosztem spółdzielców, media na ten temat milczą, lub mataczą!

Płockie SOS oferuje spółdzielcom informacje, doradztwo, możliwą pomoc prawną.

Mazowieckie Stowarzyszenie Obrony Praw Lokatorów i Spółdzielców "Nasz Dom", czyli Płockie SOS, prowadzi:

  1. doradztwo i pomoc poprzez indywidualne konsultacje (dla członków SOS i nie tylko)
    • w każdy czwartek od godz. 17:oo w Płocku w biurze przy Jachowicza 2 (PW) lok. 107 - porady prawne w problemach spółdzielczych (w tym w sprawach cywilnych) - kontakt ws. dyżuru: 667-679-131

  2. upowszechnianie prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez otwarte spotkania informacyjne dla spółdzieców Płocka (oraz kraju) w Centrum przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku
  3. własne wydawanictwo: Poradnik uwłaszczeniowy dla spółdzielców i inne materiały informacyjne, publikacje artykułów w lokalnej prasie (Sygnały Płockie, Niedziela, inne), przekaz informacji w radio oraz lokalnej TV, przez stronę internetową (tu oprócz bieżących informacji i opinii zamieszczone są publikowane artykuły, można pobrać potrzebne wzory wniosków uwłaszczeniowych oraz druki ustaw spółdzielczych, są odpowiednie linki ), a także jest możliwość kontaktu drogą e-mail z osobami zainteresowanymi (z terenu całego kraju).

  4. pomoc i reprezentowanie członków SOS przed instytucjami

Płockie SOS uczestniczy w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej sejmu ds. zmiany ustawy spółdzielczej

W 2006 r. stowarzyszenie złożyło do sejmu propozycje kilkunastu istotnych zmian do ustawy.
Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców uczestniczy już po raz drugi w sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej ds zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Od marca 2006 r. nastąpił zdecydowany zwrot na korzyść w zmianach nowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wg projektu A. Bieli, wspartego również projektami PiS, PO, Senatu. Będzie to uwieńczenie wysiłków stowarzyszeń uwłaszczeniowych spółdzielców.
Więcej w relacji ----->patrz: PUBLIKACJE, artykuły 1, 27, 33 ...

Bronimy:
- respektowania należnej jawności i dostępu do informacji publicznej, jakiej podlegają spółdzielnie, czyli dostępu do pełnej dokumentacji finansowej spółdzielni dla spółdzielców (współwłaścicieli majątku),
- wyodrębnienia własności prywatnej opartej na prawie rzeczowym (mieszkania z gruntem) wszystkim członkom spółdzielni w miejsce wyelinowania ograniczonych form: spółdzielczych praw własnościowych,
- eliminacji cen rynkowych w rozliczeniach wewnątrz-spółdzielczych, uwzględnienia środków publicznych otrzymanych przez spółdzielnie oraz środków własnych poniesionych na urządzenie swojego M. w rozliczeniu zmiany prawa spółdzielczego na własność odrębną,
- ograniczenia pracownikom administracji i ich rodzinom uczestnictwa w Radach Nadzorczych, ograniczenia interesów korporacyjnych spółdzielni (rezygnacji z Przedstawicieli pośredniczących w reprezentowaniu praw mieszkańców), spółdzielcy sami na Zebraniach tzw. Grup członkowskich w randze Zebrań Walnych winni podejmować własne decyzje i uchwały, powierzając je do wykonania zarządowi,
- podziału spółdzielni na mniejsze o przejrzystym działaniu i obiektywnej kontroli NIK-u,
- odpowiedzialnośći karnej dla członków zarządu i rad nadzorczych za działanie na szkodę spółdzielców,

oraz innych spraw, na podstawie zgłaszanych przez spółdzielców problemów.

Uwagi o nieprawidłowościach, wnioski lub propozycje zmian - prosimy kierować na nasz adres.

Płockie SOS, kontakt: biuro@sosplock.plAktualności
Audycje Tv Płock: Nowe artykuły: